1. Osoby kandydujące do objęcia urzędu sędziego lub na inne stanowiska z wymogiem badań według zasad dotyczących kandydatów do urzędu sędziego (Ustawa z dnia 27.07.2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych. Dziennik Ustaw z 2001 r. nr 98, poz. 1070. Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z dnia 28.03.2002 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego - Dziennik Ustaw z 2002 r. nr. 26, poz. 263):

 • Sędziowie
 • Kuratorzy
 • Komornicy
 • Prokuratorzy
 • Syndycy
 • Asesorzy

Koszt: 150 zł

2. Osoby ubiegające się lub posiadające pozwolenie na broń, zgłaszające do rejestru lub posiadające zarejestrowaną broń pneumatyczną albo ubiegające się o dopuszczenie lub posiadające dopuszczenie do posiadania broni (Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji - Dziennik Ustaw z 2002 r. nr. 53, poz. 549. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.09.2000 r. - Dziennik Ustaw z 2000 r. nr. 79, poz. 898):

 • osoby ubiegające się o pozwolenie na broń, zgłaszające do rejestru broń pneumatyczną lub ubiegające się o dopuszczenie do posiadania broni: 250 zł
 • osoby posiadające pozwolenie na broń: 200 zł
 • badanie w trybie określonym w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji: osoby posiadające pozwolenie na broń, zarejestrowaną broń pneumatyczną lub dopuszczenie do posiadania broni

Koszt: 200 zł

3. Osoby ubiegające się lub posiadające prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnione przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dziennik Ustaw nr 150 z 2002 r. poz. 1246. Dziennik Ustaw nr 158 z 2003 r. poz. 1536):

 • uwaga: w przypadku pracownika wymagane pisemne skierowanie na badanie psychologiczne przez pracodawcę

Koszt: 200 zł

4.Osoby ubiegające się lub posiadające pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego:

 • uwaga: w przypadku pracownika wymagane pisemne skierowanie na badanie psychologiczne przez pracodawcę

Koszt: 160 zł

5.Osoby ubiegające się lub zatrudnione na stanowisku inspektora transportu drogowego (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. - Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 117):

 • osoby ubiegające się o zatrudnienie na stanowisku inspektora transportu drogowego. Koszt: 200 zł
 • osoby zatrudnione na stanowisku inspektora drogowego. Koszt: 180 zł
 • osoby zatrudnione na stanowisku inspektora transportu, w przypadkach określonych w § 7 pkt 3 i 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. Koszt: 200 zł
 • Uwaga! wymagane pisemne skierowanie na badanie psychologiczne przez pracodawcę.

Koszt: 160 zł

OBOWIĄZKOWA REJESTRACJA TELEFONICZNA